หน้าหลัก มูลนิธิอาเซียน

มูลนิธิอาเซียน

อีเมล พิมพ์ PDF

ความร่วมมือกับมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)

       มูลนิธิอาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ระหว่างการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย โดยกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) มาตรา 15 กำหนดหน้าที่ของมูลนิธิอาเซียนคือ สนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและร่วมมือกับองค์กรอื่นภายใต้อาเซียนเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับอัตลักษณ์อาเซียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน และความร่วมมือย่างใกล้ชิดระหว่างภาคเอกชน พลเมือง นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในอาเซียน ทั้งนี้มูลนิธิอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

       สำหรับกิจกรรมที่จัดโดยมูลนิธิอาเซียน มีดังต่อไปนี้        

       กิจกรรมของมูลนิธิอาเซียนในปี พ.ศ. 2551

       1. ASEAN Quest

       มูลนิธิอาเซียน ร่วมกับมูลนิธิ TIFA สนับสนุนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ Quest เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้เล่นสามารถฟังเพลงชาติของสมาชิกอาเซียน เยี่ยมชมสถานที่มรดกทางวัฒนธรรม และอ่านข้อตกลงของอาเซียน เกมดังกล่าวเผยแพร่ครั้งแรกในระหว่างการจัด ASEAN Youth Science Summit เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ณ กรุงมนิลา ฟิลิปปินส์ รวมทั้งมีการจัดการแข่งขันเกมดังกล่าวที่เมืองหลวงของประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม โดยมีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน รวมทั้งได้แจกจ่ายเกมดังกล่าวไปยังองค์การและสถาบันภายใต้อาเซียนด้วย 

       2. 11th SEAMEO Regional Center for Educational Innovation and Technology (SEAMEO INNOTECH) จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2551 ณ เมืองเกซอนซิตี ฟิลิปปินส์ โดยมีผู้แทนจากสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน โดย มูลนิธิอาเซียนสนับสนุนเยาวชนอาเซียน 27 คน เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแจกจ่ายเอกสารโครงการของมูลนิธิอาเซียน ในระหว่างการประชุมข้างต้นภายใต้หัวข้อหลัก “ Transitions for Youth Success: Creating Pathways for Work and Life 

       3. The ASEAN Youth Science Summit มูลนิธิอาเซียนร่วมกับ Japan – ASEAN Solidarity Fund และ the Department of Science and Technology ฟิลิปปินส์ จัด The ASEAN Youth Science Summit เป็นเวลา 3 วัน ในเดือนกรกฎาคม 2551 โดยมีเยาวชน 100 คน จากประเทศอาเซียน เพื่อให้ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตของอาเซียนได้ตระหนักเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบต่อภูมิภาค และ โลก เพื่อส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยความงบสุขในเอเชียและแปซิฟิก 

       4. Workshops on Youth, Culture and Development มูลนิธิอาเซียนร่วมกับ Japan – ASEAN Solidarity Fund สนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยศูนย์ระดับภูมิภาค SEAMEO SPAFA เป็นผู้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความตระหนักรับรู้ และอัตลักษณ์อาเซียน กิจกรรมประกอบด้วยการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสร้างเครือข่ายและการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นผู้นำ โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนกลับไปสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศของตน และส่งผลดีต่อการบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 ในที่สุด กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดในประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ซึ่งมีนักศึกษาและนักวิชาการเข้าร่วมกิจกรรม 160 คนารเรียนรู้ข่ายระหว่างเพื่อนในภูมิภาคษณ์อาเซียน่จะมีผลก

        5. ASEAN Awareness Workshop and Forum มูลนิธิอาเซียนร่วมกับกองทุนเกาหลี สนับสนุนการวิจัยโดยการสำรวจเกี่ยวกับความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN Awareness Survey)  จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจำนวน 2,000 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนคือ มหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสซาลาม มหาวิทยาลัยพนมเปญ มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยมาลายา มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม และนักศึกษาทางไกลจากพม่า โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เป็นผู้ดำเนินการวิจัย

       การวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับอาเซียนของเยาวชนในอาเซียน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาในอาเซียนมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนระดับหนึ่งและมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับอาเซียน นักศึกษาจำนวนมากรับรู้ว่าตนเป็นพลเมืองของอาเซียน มีข้อคำถามหลายข้อที่ผู้ตอบเห็นพ้องต้องกัน อาทิความสำคัญของประเทศอาเซียนในการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ การกำหนดความยากจน และการพัฒนาความต้องการ รวมทั้ง สิ่งที่ประสงค์ร่วมกันคือความรู้เกี่ยวกับภูมิภาค แต่ยังมิได้รู้สึกเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในอาเซียนในฐานะประชาชนของอาเซียน และไม่แน่ใจว่าควรให้ความสนใจหรือศึกษาหากอาเซียนบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและมีอัตลักษณ์เฉพาะ

       มูลนิธิอาเซียนได้จัดการประชุม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 เพื่อหารือเกี่ยวกับผลการวิจัยและเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัย ประกอบด้วยผู้แทนรัฐบาลอาเซียน นักวิชาการ รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่ร่วมการสำรวจ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้แทนเยาวชน ภาคประชาสังคม ประชาคมท้องถิ่น และสื่อมวลชน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าการเสริมสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนซึ่งมีพลเมืองถึง 567 ล้านคน ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกส่วนมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนและต้องอุทิศตนเพื่ออาเซียน ด้วยการสร้างเครือข่ายทุกระดับในประเทศสมาชิกอาเซียน หมายรวมถึงกลุ่มนักวิชาชีพ องค์การพลเรือน ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 

       6. Regional Conference AUN/SEED – Net (Phase II : 2008 - 2010) มูลนิธิอาเซียนสนับสนุน ASEAN University Network (AUN) จัดการประชุมระดับภูมิภาค ASEAN University Network/ Southeast Asia Engineering Education Development Network (AUN/ SEED- NET)  จำนวน 25 ครั้ง โดย Japan – ASEAN Solidarity Fund สนับสนุนด้านงบประมาณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศสมาชิกอาเซียน ญี่ปุ่น และองค์การนานาชาติ และผู้แทนจากภาครัฐบาลและเอกชน ทั้งนี้วิศวกรรมศาสตร์สาขาที่จัดการประชุมได้แก่ geological engineering, disaster mitigation, new and renewable energy เป็นต้น 

       7. Building Capacities of Women Entrepreneurs and Exploring Development for Cooperatives in Southeast  Asia มูลนิธิอาเซียนร่วมกับ Japan – ASEAN Solidarity Fund จัดกิจกรรมที่ริเริ่มโดย Asian Women in Co-operative Development Forum (AWCF) ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้นำสตรีจำนวน 40 คน และผู้ประกอบการสตรีจำนวน 20 คน และภาครัฐและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีจากทุกระดับที่มีวัฒนธรรม และสถานภาพแตกต่างกันได้สร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจมิเพียงแต่ในครอบครัวของตนแต่ครอบคลุมถึงชุมชนและสังคม ทั้งนี้กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาค การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม และการพัฒนาสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

        8. ASEAN Collaboration Project on Nutrition Surveillance มูลนิธิอาเซียนร่วมกับ Japan – ASEAN Solidarity Fund จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 เป็นเวลา 5 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรมจำนวน 50 คน จากภูมิภาคอาเซียนและจากพื้นที่ และผู้เชี่ยวชาญจากองค์การต่างๆ อาทิ World Health Organization, ASEAN Secretariat, USAID Micronutrient และ Child Blindness Project, Helen  Keller International และ National Nutrition Foundation เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาถึงแนวทางลดปัญหาความยากจน และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในภูมิภาคในเรื่องดังกล่าว 

       9. Promoting Mutual Assistance among Corporate Foundations in ASEAN มูลนิธิอาเซียนสนับสนุนการจัดตั้งโครงการ Corporate Social Responsibility Project (CSR) โดยเริ่มโครงการที่กรุงมนิลา ฟิลิปปินส์ และมีการลงนามในสัญญา Contract for the Project Promoting Mutual Assistance among Corporate Foundations ระหว่างมูลนิธิอาเซียน กับ The Asian Institute of Management (AIM) เมื่อวันที่ 13 ต